Đang đăng ký học

  • Trường Đại học Giáo dục - từ 2023-11-16 08:00:00 đến 2023-12-04 08:00:00
  • Trường Đại học Luật - từ 2023-11-24 14:00:00 đến 2023-12-08 14:00:00

Thông báo

Hệ thống đào tạo và đăng ký học đã được nâng cấp vào ngày 04/05/2023. Với hệ thống đăng ký học
  • Thời gian sử dụng hệ thống mỗi lần đăng nhập sẽ chỉ giới hạn trong 20 phút. 
  • Sau khi ghi nhận đăng ký học thành công hoặc hết thời gian 20 phút sử dụng, hệ thống sẽ tự động đăng xuất tài khoản (dành vị trí cho các bạn khác đăng ký). Khi đăng xuất tài khoản, sinh viên chỉ có thể đăng nhập lại sau 30 phút kể từ lần login cuối cùng. 
  • Hệ thống sẽ tự nhận diện sinh viên dùng Tool đăng ký. Danh sách sinh viên sử dụng Tool đăng ký tự động sẽ được gửi cho đơn vị để có biện pháp xử lý. 
  • Hệ thống sẽ tạm dừng để bảo trì định kỳ từ 1h đến muộn nhất là 4h sáng hàng ngày.
Các bạn sinh viên lưu ý: Chỉ nên đăng nhập trước thời gian đăng ký từ 5 đến 10 phút.

Cổng thông tin dành cho sinh viên đã tốt nghiệp

Đăng nhập hệ thống